EN STOR TAKK
Publisert 11.11.2020

 

Vi vil rette en STOR TAKK til alle foreningskvinner og menn som også dette året har lagt ned en imponerende innsats med gevinster og salgsvarer til basarer og julemesser.

 

Som vi vet, har basar etter basar blitt avlyst pga koronapandemien, men det har som regel ikke stoppet kreative sjeler. Mange har solgt lodd på nettet, og på den måten skaffet midler til misjonen.

Nå er også julemessa i Møre og Romsdal krets, messa i Bjørgvin krets og julemessekvelden i Karmsund krets avlyst. Du kan likevel kjøpe både lodd og varer.
Se Facebook Den indre sjømannsmisjon Møre og Romsdal krets,
Den indre Sjømannsmisjon Bjørgvin krets, og opplysning om trekking av hovedlotteriet i Karmsund krets her.

 

Ingrid Helland

 

 

 

Korleis handtera situasjonen med auka koronasmitte
Råd frå leiinga i Den indre Sjømannsmisjon

 

Publisert 6. november 2020 kl. 14.00. Oppdatert 9. november kl. 10.00.

 

Me lever i ei tid med auka koronasmitte og må stadig forholda oss til myndigheitene sine råd og pålegg.

 

DEI SISTE NASJONALE RÅDA (5. november 2020) er bl.a. å ha mindre sosial kontakt med kvarandre. 
Når det gjeld å samlast til møte, så er ikkje det forbode, men det er innstrammingar både nasjonalt, og i nokre tilfelle strengare tiltak lokalt. Me oppfordrar til å følgja med lokalt der du bur, til kva som let seg gjennomføra til ei kvar tid.


FRÅ LEIINGA I DEN INDRE SJØMANNSMISJON vil me tilrå å gjera vurderingar i kvar krets, om det går å ha møte eller ikkje. Me tenker at der det er mindre smitte og små og oversiktelege forhold, er det ikkje grunn for å avlysa. Så veit me at enkelte ser dette annleis og vil avlysa, noko me sjølvsagt respekterer.


SÅ VIL EG MINNA OM å tenka på kvarandre. Ta gjerne ein telefon og snakk med nokon.

 
«Framfor alt, ha inderleg kjærleik til kvarandre, for kjærleiken løyner ei mengd med synder. 
Ver gjestmilde mot kvarandre utan knurr! Etter som kvar har fått ei nådegåve,
så ten kvarandre med henne som gode hushaldarar over Guds mangfaldige nåde.»
1 Pet 4:8-10


Arne Helleland Generalsekretær

 

Forslag til smitteverntiltak frå Den indre Sjømannsmisjon. Oppdatert 9.11.2020

 

 

 

 

Ein prat med generalsekretær Arne Helleland 

 

Av: Ingrid Helland. Publisert 13. oktober 2020. Oppdatert 22. oktober 2020 og 29. oktober 2020.


På styremøtet i september var det einstemmig vedtak i landsstyret om å selja Nøstegaten 44 i Bergen. Lokalet vart kjøpt i 2016, og tenkt som det nye hovudkontoret til Den indre Sjømannsmisjon. Teikningar for korleis ein ville innreia lokalet var klare, men bygginga vart utsett bl.a. pga. dårleg økonomi.

 

Du hadde tru på prosjektet då du vart generalsekretær, men etter kvart endra du syn?
- Då eg starta i mars, stod vedtaket der. Så med bakgrunn i det gjekk eg i gang med å få pris frå fleire aktørar for innreiing. Enten måtte vi gjera det ferdig, eller selja. Eg såg etter kvart at det ikkje var behov for lokalet slik det i utgangspunktet var tenkt. Det var fleire tilsette på hovudkontoret då Nøstegaten 44 vart kjøpt, og etter koronapandemien sette inn, er det meir heimekontor på oss tilsette. Dermed er det ikkje behov for større og meir kontorplass. Kontora vi leiger på Laksevåg fungerer godt, og eg trur ikkje det skal by på problem å få seld lokalet i Nøstegaten.

 

I forrige landsstyremøte vart det også vedteke å aktivt gå ut med annonsering etter folk i ulike stillingar. Er det økonomi til å tilsetta nye?
- Misjonen er folk - utan folk ingen misjon! Det er ei utfordring med lønnsutgifter, men viss vi ikkje har nokon å senda ut vil vi mista misjonsvennene. Vi vil fortelja omverden at vi ønsker å driva misjon.
Vi håper bl.a. å få i gang ei eittåringsteneste for ungdom der dei får vera med å delta på fiskarheimane, på «Elieser 6», på leirplassen vår på Sørheim,
i Seaman´s Mission og elles rundt om på møte saman med ein forkynnar. Varierte og spennande oppgåver.

Elles treng vi misjonssekretær i Stavanger krets og matros på «Elieser». Fleire av våre tilsette i misjonen nærmar seg pensjonsalder, og derfor må vi tenka langsiktig, slik at vi plutseleg ikkje står utan folk i stillingane.

 

Du har nettopp vore om bord på «Elieser 6» på Solund Verft. Korleis går det der?
- Gear, aksling og propell er monterte. Motoren står klar, men er sett på vent for montering pga. at Sjøfartsdirektoratet har sett spørsmål ved ein del ting. Derfor er ikkje motoren på noverande tidspunkt godkjent. Planen er at «Elieser» skal vera i gang frå 9. november i Bjørgvin krets, men alt er dessverre usikkert.

 

I mars dette året begynte du som generalsekretær. Korleis har desse månadane vore for deg?
- Eg er blitt godt motteke av misjonsfolket. Det er så triveleg å vera saman med misjonsvennene rundt om i landet vårt. Det har samtidig vore mange utfordringar. Koronapandemien kom i det eg gjekk inn i stillinga og «Elieser» vart sett ut av drift pga. ein skade. Det er litt frustrerande å heile vegen planlegga, og så vert det ikkje noko av det.
Før eg begynte i stillinga vart eg kalla inn for hyrderådet. Dei sa at å vera generalsekretær er ei «tenar-stilling». Det er ein tenar eg vil vera.

 

Nokre dagar etter intervjuet, fortel Arne Helleland at det er god dialog med Sjøfartsdirektoratet når det gjeld "Elieser", og at verkstaden har starta prosessen med å setta inn den nye motoren.

29. oktober får vi beskjed om at prosessen med å få Elieser klar, drar ut. Les HER.

 

Bilde under: Generalsekretær Arne Helleland. Foto: Ingrid Helland.

 

 

 

 

 

Publisert 15. september 2020. 

Landsstyremøte 11. september 2020


Til stades: Pål Vigmostad, Solfrid Nikolaisen, Eli-May Grønlund, Jostein Vik, Karsten Gjerde, Egil Falkum, Børge Løype (arbeidstakerrepresentant)
1.vara Ruth Karin Smenes Kristensen, 2.vara John Helge Sandberg, Arne Helleland (referent).


Nøstegaten 44
Er Nøstegaten 44 det som DISM skal satse på i Bergen, eller er behova endra sidan det blei kjøpt?


Vedtak:
Landsstyret går inn for å selje Nøstegaten 44 og fornye leigeavtale i Kringsjåveien 28 på Laksevåg.


Bemanning i DISM
Det manglar matros på Elieser, medarbeidar på Røst og Misjonssekretær i Stavanger. Kanskje treng me nye landsforkynnarar. Kanskje skulle me hatt ein vedlikehaldsmann på alle bygga våre? Kunne me engasjert nokre ungdommar i «ettåringsteneste»? 
Når det gjeld Elieser er det vanskeleg å få kvalifiserte folk i 80 og 60 % stilling. Burde me hatt det eine skiftet på 100 %?


Vedtak:
Gjere kjent at DISM treng fleire medarbeidarar. Først tilsette i dei ledige stillingane og arbeide for å rekruttere unge.


Nytt rekneskapssystem
Rekneskapen til DISM blir ført på Visma eAccounting. Eit enkelt rekneskapsprogram for små bedrifter, men har ikkje dei funksjonar som rekneskapen til DISM  krev. 
Generalsekretær har vore i samtale med rekneskapskontoret Hagel AS og der fått presentert programmet PowerOffice Go, eit godt verktøy som vil tilfredsstille dei krav som revisor set. Rekneskapen blir fulldigitalisert.


Vedtak: 
Landsstyret går inn for å bytte rekneskapssystem til PowerOffice Go og gå i forhandling med Hagel AS om støtte til rekneskapsføring.  


Ny revisor
Helge Hellem i Dreggen Revisor har god erfaring med misjonsrekneskap.
Vedtak: 
Bytte revisor til Helge Hellem i Dreggen Revisor. 

 

Arne Helleland
Ref.

 

 

 

 

 

Publisert 24. juni 2020. 

Landsstyremøtet 20. juni 2020


Styremøtet ble gjennomført som video- telefonkonferanse. 


Til stede: Pål Vigmostad, Solfrid Nikolaisen, Eli-May Grønlund, Jostein Vik, Karsten Gjerde, Egil Falkum, Børge Løype (arbeidstakerrepresentant) og
Arne Helleland (referent)


Solfrid Nikolaisen innledet med Guds ord (1.Tess 5.11-18) og bønn.

 


Vandsøyvågen – fiskarheimsdrifta 2021
Inger og Leif Martin Skagemo har i mange år hatt hovedansvaret for drifta ved Havly Vandsøyvågen, og lagt ned en stor innsats – alt på frivillig basis.
Pga. alder og helse kan de fra sesongen 2021 ikke ta ansvar for videre drift.
Fiskarheimen har gjennom årene hatt svært stor betydning for både fiskebruket og de relativt få fiskerne som driver der ute. Bruket har behov for innlosjering av sesongarbeidere, og fiskerne har ingen andre tilbud på land. Vandsøya er som kjent ubebodd og uten veiforbindelse. 
Regnskap for 2019 viser et overskudd på kr 76.000, -


Landsstyret takker Inger og Leif Skagemo for deres store innsats på fiskarheimen i Vandsøyvågen, og vil prøve å finne noen som kan fortsette fiskarheimsdrifta på dugnad.


Arbeidsinstruks for misjonssekretærer 
DISM skal ansette to nye misjonssekretærer, og i den forbindelse ble det lagt frem oppdatert arbeidsinstruks for misjonssekretærene. Instruksen ble vedtatt. 
 
Kapitalforvaltning i misjonen
Etter salget av sjømannskirken på Bygdøy er det fortsatt betydelig kapital i organisasjonen for langsiktig plassering. Over tid har aksje- og rentemarkeder hatt høyere avkastning enn bankaksjer, men også større svingninger. Vi hadde ut 2019 rundt 10 MNOK plassert i en kombinasjon av aksje- og rentepapirer. Vi solgte dette før nyttår grunnet både lav avkastning over tid i fondet vi hadde, og høyt forvaltningsgebyr. Grunnet korona-krisen, ventet vi med å kjøpe tilbake og hadde pengene i banken store deler av tiden hvor børsen gikk ned. Vi kjøpte så aksjer for 5 MNOK i et fond med lavt forvaltningsgebyr, som nå har gått betydelig opp. Grunnet usikkerhet i markedet og også tilsynelatende uenighet om investeringsstrategi i landsstyret, har vi fortsatt resten av midlene som bankinnskudd. 


Vedtak i Landsstyret:
- Det legges opp til at DISM har mellom 30 og 70% av sin kapital spart i aksjefond, fortrinnsvis brede indeksfond med lavt kurstaje.
- Resten av langsiktig kapitalsparing kan settes i rentefond eller på bankkonto.
- Generalsekretær og landsstyreformann har fullmakt til å administrere kapitalforvaltningen innen disse rammene.  


Veivalg for bygg i Trondheim
Det er brannvernskrav for DISM sin eiendom i E C Dahls gate i Trondheim, og som krever en betydelig investering. Kretsen har arbeidet med en plan for bygget: 
A: Utbedre bygget i henhold til tiltaksplanen som er akseptert av brannmesteren, og stoppe der. 
B: Dele opp vaktmesterleiligheten til tre hybler, resten utbedres i henhold til tiltaksplanen. 
C: Gå videre med et eller begge arkitektkontorene, og få et skisseforslag. Da vil vi ha et bedre grunnlag for å vurdere hva vi ønsker å gjøre videre. 
D: Selge hele eiendommen. 
Landsstyret går for en kombinasjon av B og C.


Havly Stamsund
Kjeller er innredet etter siste forslag fra bestyrer. Branntilstandsrapport viser en kostnad på ca 90.000 som må gjøres straks og ca 130.000 som må gjøres innen 2 år. En del kostnader er ikke priset, så vi må regne med noe mer. 
Familien er flyttet ut av utleierommene i andre etasje og disse er nå ledige til utleie.
Havly Røst
Mye avbestillinger for sommeren.
Det er gjennomført befaring av taket på fiskarheimen, av et byggefirma i Lofoten. Vi venter på pris. 
Det vil bli lyst ut etter ekstrahjelp når/hvis det blir behov.


Personalsaker
Misjonssekretær Truls Nygaard har sagt opp sin stilling fra 15. august.
Alle ansatte er tilbake etter permitteringene i vår.
Det er ikke søkere til misjonssekretærstillingen i Stavanger eller til stillingen som matros på «Elieser 6».
 
Neste landsstyremøte blir 11.-12. september i Bergen. 


Arne Helleland
20.6.2020

 

 

 

 

 

 

 

Publisert 11. mai 2020. Oppdatert 13. mai 2020.

 

Landsstyremøte 9. mai 2020 


Styremøtet ble gjennomført som telefonkonferanse. 
Til stede: Pål Vigmostad, Solfrid Nikolaisen, Eli-May Grønlund, Jostein Vik, Karsten
Gjerde, Egil Falkum, John Helge Sandberg (2.vara), Arne Helleland (referent).


Egil Falkum innledet med ordene i Jes 30,15. I stillhet og tillit skal vår styrke være, og dersom vi vender om og holder oss til Jesus skal vi bli frelst. 


Møter 
Det er nå opp til kretsene å vurdere om det er forsvarlig å ha møter i henhold til myndighetenes krav til enhver tid. Se råd/rettledning fra ledelsen i DISM.


Oppfølging av permitteringer
De ansatte vil få redusert permitteringene etter hvor stor møteaktivitet det blir framover.


Landsmøte 2020
Landsmøtet utsettes til  sommeren 2021.
Tid og sted er i etterkant avklart: 17.-20. juni på Nordhordland Folkehøgskole, Alver kommune nord for Bergen.


Juleheftet Fiskerens venn – veien videre
Håkon C. Hartvedt har sagt fra seg redaktøransvaret for Fiskerens Venn. Styret takker Håkon for godt utført arbeid.
Fiskerens Venn fortsetter som eget julehefte, og blir lagt til hovedkontoret/Trygg Havn. 


Havly Stamsund – plan for huset
Ny brannrapport fra Firesafe er på vei. Kjelleretasje er pr i dag klasset som lager, og det må søkes om bruksendring for å kunne bruke dette til noe. Anita Malmin har laget ny skisse som forslag til dette bruk. 
1. etasje: Påbegynt arbeid med å lage dør mellom møtesal og spisesal gjennom trapperom. 
2. etasje: Alle soverom må brannsikres til klasse 60 (60 min før brann går gjennom vegg) dersom de skal benyttes til utleie. Her er godkjent kvalitet på dørene.
3 etasje: Kan få godkjent tre rom til utleie med små justeringer.
Styret vedtok å søke bruksendring med utgangspunkt i ny skisse, med rom til utleie og samlingsrom.


Plan for Nøstegaten 44
Generalsekretær ønsker å få inn eksakte priser fra ulike firmaer. 
Kronbygg har gitt et estimat for 3 år siden. De vil regne totalpris, men kan ikke begynne før januar 2021. Har også bedt om pris fra Flex Bygg AS, Teka Bygg AS og Byggmester Jermund Godøy AS.
Vi vil vurdere hvor mye dugnad vi kan få til, og trekke det ut av prisen etterpå.
Generalsekretær og formann gis fullmakt til å velge leverandør.

 


Lokaler til Seaman’s Mission, Ålesund
Leiekontrakten i nåværende bygg er sagt opp, og Seaman´s må ut før neste sommer. Vi jobber med Sjøfartsdirektoratet om å få leie lokale av Ålesund kommune til rimelig betaling.
Generalsekretær og formann får fullmakt til å inngå ny leiekontrakt.


Misjonssekretær Stavanger Krets
Utdrag fra innstillingen fra kretsleder Jostein Vik: «Etter at fam. Malmin flyttet til Stamsund har vi ikke hatt ansatt forkynner eller misjonssekretær i kretsen. Vi har heller ikke ansatt Kristoffer Ueland i sesongstillingen som koordinator for Seaman’s Mission. Dette pga. av at cruiseanløp i Stavanger blir fortløpende kansellert så lenge de strenge tiltakene mht. smittevern gjelder. Vi håper og ber om at smittevernsituasjonen etter hvert vil endre seg slik at vi kan gjenoppta møtevirksomheten rundt om i kretsen. For å få kontinuitet rundt arbeidet er det behov for å ansette misjonssekretær som har som hovedoppgave å organisere møtevirksomhet og selv reise som forkynner.» 
Landsstyret vedtok at det skal lyses ut stilling som misjonssekretær i Stavanger krets.


Lekkasje tak på Havly Røst
Taket har lekket noen år, og fører til at bygningen forfaller.
Det ble vedtatt å innhente tilbud på reparasjon av taket.


Stilling som hjelper på Havly Røst
Bestyrer trenger fast hjelp i driften av Havly Røst. Pga. korona-restriksjonene, er det pr nå ikke overnatting, og Havly Røst har dermed reduserte åpningstider. Fast hjelp er påkrevd når det på nytt åpner for turister. 
Jostein Vik og Generalsekretær avdekker behovet om fast sesongstilling eller timebasert tilleggshjelp. Her kan brukes inntil 50 % stilling i kostnad.


Matros på Elieser
Matros på skift 1 har sagt opp. 
Det blir søkt etter ny matros på skift 1 i 60 % stilling, med tiltredelse når Elieser går inn i ordinær seiling igjen.


Oppussing av vaktmesterbolig i E C Dahlsgt 
Før en eventuell oppussing av vaktmesterboligen, vil styret ha en helhetlig vurdering av alternativene for E C Dahlsgt 3.

 


Neste styremøte 
19.–20. juni 2020.

 


Arne Helleland
Tau, 9.5.2020

 

 

 

 

 

 

 

Vegen vidare


Tekst og foto: Ingrid Helland / Trygg Havn. Publisert 21. april 2020.


Møteverksemda i DISM
Det er gledeleg at tiltaka styresmaktene sette i verk for å hindra spreiing av koronaviruset har vist resultat. Framleis gjeld oppmodinga om å ikkje ha samlingar med meir enn fem personar. Dette får konsekvensar for møta i Den indre Sjømannsmisjon framover våren. Slik det ser ut no, vil det kanskje ikkje bli arrangert fleire møte før sommaren. Landsstyret skal ha styremøte i løpet av mai, og vil koma med oppdateringar etter møtet. Oppdateringane blir lagt ut her på nettsida.

Dei tilsette
Tiltaka mot spreiing av koronaviruset, har fått konsekvensar for dei tilsette. I løpet av mars vart dei fleste av DISM sine tilsette heilt, eller delvis permitterte. Som eit resultat av avlysing av all møteverksemd. Det er uvisst kor lenge permitteringene vil vara, men vert vurderte etter kvart.
Framleis er dei tilsette på hovudkontoret i sine stillingar. Det gjeld generalsekretær, administrasjonsleiar, rekneskapsførar og redaktør for Trygg Havn. Dei tilsette på fiskarheimane er heller ikkje permitterte.

Kollekt
I forrige nummer av Trygg Havn, låg det ved ein giro som innstikk. Arne Helleland skreiv bl.a. om at når vi for tida ikkje ikkje kan samlast i Guds hus, så «må me ta oss tid til bibel og bønn heime». Han oppmoda også venleg om å senda kollekten til Den indre Sjømannsmisjon.
Kollektinntektene vi elles hadde fått inn gjennom møteverksemda denne våren, har sjølvsagt uteblitt. Pengar vi er avhengige av for å driva misjon.

Oppdraget til Den indre Sjømannsmisjon er framleis klart: å leia fiskarar, sjøfolk og folket langs kysten til tru på Jesus Kristus. Takk for forbønn, pengegåver og omtanke!

HEIME: Ta tid til Bibel og bønn. 

Takk til generalsekretær Ingolf Solsvik og til koordinator Tor Øyvind Sandaker


Tekst: Ingrid Helland. Publisert 1. april 2020.


31. mars 2020 var siste dagen som ansatt ved hovedkontoret for Ingolf Solsvik og Tor Øyvind Sandaker.

Ingolf Solsvik har de siste årene vært generalsekretær i Den indre Sjømannsmisjon, og Tor Øyvind Sandaker koordinator for betelskipet «Elieser 6» frem til høsten 2019. Det siste halve året som medhjelper for generalsekretæren.


Arne Helleland ble ansatt som ny generalsekretær 1. mars 2020. Den siste måneden har Solsvik og Sandaker overlappet Helleland.
DISM takker begge for tjenesten og ønsker alt godt for pensjonisttilværelsen! 

I Trygg Havn nr 5 (mai) kommer vi tilbake med mer.


Foto: I. Helland.Kjære vener av Den indre Sjømannsmisjon!

Av generalsekretær Arne Helleland. Publisert 24.3. 2020.


Vi er inne i ei svært vanskeleg og utfordrande tid. Å leggja ned all møteverksemd og å utsetja kretsårsmøta og Landsmøtet er ganske drastiske tiltak.

DISM HAR TATT PÅ ALVOR dei råd og avgjersle som til ei kvar tid blir gjeve av sentrale og kommunale helsemyndigheiter, og har derfor avlyst/utsett møte og arrangement for å vera med å hindra spreiing av koronaviruset.

NÅR ALLE SAMLINGAR ER AVLYSTE, fører det til manglande arbeid/oppgåver til fleire av våre tilsette, og dermed uteblir kollektane. Som ein konsekvens vart 11 av våre tilsette permitterte frå fredag 20. mars – i ulik grad.
Forkynnarane, + misjonssekretær i Nordland krets, er permitterte, medan dei andre misjonssekretærane, og kontorsekretær i Trøndelag krets, er på jobb ein dag i veka.
Frå tysdag 24. mars går fem av mannskapet på «Elieser 6» ut i permisjon.
Havly Røst er open og styrar Rino Jassal er ikkje permittert.
Havly i Stamsund er stengt. Styrar Anita Malmin har 20 % stilling for førefallande arbeid.
Fiskarheimen på Vandsøya er open og vert drive av frivillige.
På Sørheim leirstad er leirane avlyste, men oppussinga som er i gang held fram, og styrar Mari Seljehaug er derfor ikkje permittert.
Alle Seaman´s Mission-stasjonane er stengte. Vi har ingen aktivitet der.
Generalsekretæren og dei på hovudkontoret er ikkje permitterte.
Trygg Havn kjem ut som vanleg, og heimesida og DISM si Facebook-side blir jamt oppdaterte.

DET ER VIKTIG FOR OSS å understreka at misjonssekretærane, landsstyreleiar og generalsekretær er tilgjengeleg på telefon og på e-post. Ta kontakt dersom du har behov for å snakka med nokon av oss!

I DENNE TIDA er det ekstra nødvendig å minna om å ta vare på kvarandre. Bruk telefonen og ring til dei du veit sit einsam, eller er sjuke. Eit lite ord kan ha meir å seia enn du anar.

HELSAR DYKK MED ORDA I 2 TESS 3,16:

Må fredens Herre sjølv gje dykk fred, alltid og på alle måtar. Herren vere med dykk alle!
Landsmøtet avlyst og utsatt på ubestemt tid
Publisert torsdag 19. mars 2020.

På grunn av situasjonen med koronaviruset, har landsstyret vedtatt å avlyse Den indre Sjømannsmisjon sitt Landsmøte på Nordhordland folkehøgskole 18.-21. juni 2020. Vi kommer tilbake med ny dato for Landsmøtet når situasjonen er endret.


Møtevirksomhet i Den indre Sjømannsmisjon avlyses grunnet corona-pandemien.

Som følge av corona-pandemien avlyser Den indre Sjømannsmisjon all sin møtevirksomhet, fra og med i dag 12. mars. En rekke skoler og andre institusjoner er allerede stengt. Den indre Sjømannsmisjon har mange eldre på møtene. Disse er særlig utsatt for sykdommen, som har høy dødelighet blant eldre. Vi ønsker å bidra til å begrense spredningen av viruset, og til å hindre at møtefolket blir smittet. Vi vil komme med mer informasjon på nettsidene om utviklingen av situasjonen, og også om når vi begynner med møter igjen. Misjonsfolket oppfordres til å be for situasjonen. Både for de syke, for hjelpearbeidet, og for alle som nå ikke kommer seg på kristne møter. Vi oppfordrer alle til å få åndelig mat i hjemmene sine. Vi samarbeider med kretsene om å kommunisere dette til alle kontaktpersoner og forkynnere. Ved spørsmål om praktisk gjennomføring, kontakt generalsekretær Arne Helleland på telefonnummer 90799360. Vi ønsker dere alle Guds fred. 

Stamsund, Røst og "Elieser 6" blir vurdert fortløpende.

Generalsekretær Arne Helleland og Styreformann Pål Vigmostad
Den indre Sjømannsmisjon


_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ny generalsekretær 

Arne Helleland (53) frå Tau i Ryfylke er tilsett som generalsekretær i Den indre Sjømannsmisjon frå 1. mars 2020. Det første året som konstituert.

Helleland tar over som generalsekretær etter Ingolf Solsvik (75).
I august 2019 vart Helleland tilsett som koordinator for betelskipet «Elieser 6». Denne oppgåva tar han med inn i den nye stillinga. Han har også dei fire siste åra vore medlem av styret i Stavanger krets av Den indre Sjømannsmisjon. 
Arne er gift med Siv-Mette. Dei er foreldre til fire og besteforeldre til sju.
Vi ønskjer den nye generalsekretæren varmt velkommen, og ber om forbønn for han og hans familie.

Nærare presentasjon  i Trygg Havn nr 4 (april).


Tekst og foto: Ingrid Helland. Publisert 2. mars 2020.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


140 år i Herrens tjeneste
Av generalsekretær Ingolf Solsvik


Bildet: Kollekt under et møte på en fiskarheim. Arkivfoto.


I år 2020 har Den indre Sjømannsmisjon hatt sitt virke mellom fiskere og sjøfolk i 140 år.

PÅ STIFTELSESDAGEN 12. JANUAR 1880, ble en bankbok pålydende kr. 20,11 overbrakt til stiftelsesmøtet i Bergen. Kollekten var tatt opp på lokket av en sildetønne om bord i «Anna Onarheim», i et møte en lørdagskveld i begynnelsen av oktober 1879. Fiskere, fiskeskippere og høvedsmenn holdt møter om bord i sildejakta til Tolleiv Onarheim, som lå og saltet sild i Sildepollen i Eidsfjorden.
De var troende fiskere som hadde fått nød for å få til «fast åndelig virksomhet» mellom sine fiskerkolleger. De leste og bad sammen og besluttet å rette en henvendelse til Bergen, med bønn om å ta opp fast virksomhet mellom sildefiskerne.
Etter en del diskusjoner og samtaler, holdt styret for Bergen Indre-Misjon et møte i et privat hjem. Dato og årstall for møtet var 12. januar 1880. Kort fortalt - gikk styret denne dagen inn for å stifte Den indre Sjømannsmisjon. En ny organisasjon var født. Bønnene og samtalene i ruffen på jakten «Anna Onarheim» var hørt og bønnhørt.

I TILLEGG TIL at misjonen startet evangelisk arbeid med forkynnelse av Guds ord, ble det etter hvert også drevet diakonalt velferdsarbeid både fra de mange fiskarheimene og fra betelskipet Elieser. Elieser og fiskarheimene ble naturlige samlingspunkt, der en kunne få kjøpt seg et godt måltid mat, apotekervarer og frimerker. På søndager, og hverdager under landligge, ble Guds ord forkynt, og møtesalene fyltes til trengsel.
Den indre sjømannsmisjon hadde en eventyrlig utvikling. Fullt hus på fiskarheimene, og overfylt lokale på betelskipet. Mange fiskere reiste hjem med Guds ord som sin nye ledestjerne, etter at vitnemålet fra trauste fiskerkollegaer fikk «vekke en til liv i Gud».

UTVIKLINGEN HAR GÅTT SIDEN 1880, og spørsmålet er om det er bruk for Den indre Sjømannsmisjon 140 år etter.
Stundom må en stille spørsmålet om behovet for forkynnelse er aktuelt i dagens fiskerimiljø. Fiskerne har behov for å komme sammen, og noen gir uttrykk for at de fremdeles har behov for et sted der Guds ord blir forkynt, også når de er ute på fiske langt hjemmefra.


DET ER DERFOR MED STOR FRIMODIGHET Den indre Sjømannsmisjon ber om menneskelig og økonomisk støtte til fortsatt virksomhet for «fiskere, sjøfolk og kystens befolkning». I en tid der evangeliet kanskje er på vikende front er det viktig å holde frem det som står i Guds ord.

«Still dere på veiene og se!
Spør etter de gamle stiene,
etter veien til det gode!
Gå på den, så finner dere hvile.»
Jer 6,16

Det er fremdeles bruk for Den indre Sjømannsmisjon til dette!

________________________________________________________________________________________________________________________________________


Arbeidermøte 2019. F.v. Bjørg Olsen, Gudmund Eikrem og John Helge Sandberg. Alle Trøndelag krets.

En liten organisasjon med et stort arbeid

Av Ingrid Helland. Publisert 10. januar 2019. Oppdatert 12. januar 2019.

7.-9. januar var ansatte i Den indre Sjømannsmisjon, styremedlemmer og frivillige samlet til arbeidermøte. Byen var Bergen og stedet var Betelskipet "Elieser 6".

Organisasjonen er i en omleggingsperiode, og mye av tiden gikk med til samtale og diskusjon om endringer som allerede er satt i verk, og om saker som ligger litt fram i tid. Gode og konstruktive samtaler.

Enda et år
Betelskipet «Elieser 6» var eget tema. Det er en kjensgjerning at betelskipet har kjørt med store underskudd.
Likevel var landsstyreformann Pål Vigmostad optimist: - Hvis vi framover holder oppe inntektsnivået og ikke får overraskelser underveis, slipper vi tankene og diskusjonene om å legge ned Elieser.
Flere grep er i 2019 satt i verk for å få samsvar mellom inntekter og utgifter. Det ene mannskap-skiftet er gått ned i 60 % og skipet skal i perioder ligge i ro med møteaksjoner/møteuker. I disse periodene skal kun én ansatt være om bord og resten frivillige.
Det blir spennende å se hvordan dette vil gå. Den største utfordringen er nok å få tak i frivillige som kan tenke seg å være med i én eller flere perioder. Uansett; det er med forventning og bønn til Gud at betelskipet enda et år er sendt ut med evangeliet om Jesus Kristus.
- Elieser er noe stort og fantastisk og fortjener store plakater i bygdene båten kommer til, understreket Tone Kallevåg, og viste til Sirkus Arnardo sine plakater. - Vi har et mye viktigere og bedre budskap!

Glad for det dere har gjort
Kritiske røster har stilt spørsmål til Den indre Sjømannsmisjon om Seaman´s Mission. Hvordan kan en organisasjon med underskudd prioritere gratis internett, kaffe og litteratur til utenlandske cruiseskip-mannskap?
Ragnhild Mikalsen, frivillig medarbeider i Seaman´s Mission i Bergen, tok ordet under arbeidermøtet: - Det er en stor velsignelse å få være med i Seaman´s. Mange muligheter og en stor misjonsmark. Alle kategorier av folk kommer til oss. Noen er skeptiske. Noen er nysgjerrige og vil lese litteraturen vi tilbyr. Noen er kristne og vil mer enn gjerne ha litteratur. De kristne sjøfolkene trenger denne støtten. De trenger å styrkes og de trenger forbønn. Jeg har lyst å legge dere på hjerte at dette arbeidet er meget viktig. Jeg er stolt av Den indre Sjømannsmisjon som har gått inn for Seaman´s Mission. Jeg er glad for alt dere har gjort. Vi har et arbeid med å nå ut til andre menigheter i byen med spørsmål om de kan sende folk til dette arbeidet, for det er stor mangel på frivillige.
Geoff Morgan, skipper på «Elieser 6», har seilt i utenriksfart og fikk da erfaring som bruker av Seaman´s Mission. - Det var godt å komme til en plass der du kunne være deg selv, og uten krav. Hvis vi skal drive Seaman´s Mission, må vi se på det som noe vi ikke får inn penger på, men at det gir så mye for de som kommer.
Misjonssekretær i Møre og Romsdal, André Sæter, viste til erfaringer i Ålesund: - Securitasvaktene på kaia er veldig positive. Dei går med brosjyrene til Seaman´s i lomma, og gir beskjed til oss når det er tomt. Lokalet vårt ligg like ved hamna. Vi er midt i det pulserande livet. Eg trur vi er der som Gud vil.
I desember 2018 fikk Seaman´s Mission 95.000 kroner i støtte fra Sjøfartsdirektoratet. Penger som kommer godt med.

Stort og viktig arbeid
Den indre Sjømannsmisjon har mange arbeidsgrener. I tillegg til det som er nevnt over, har vi forkynnere og misjonssekretærer, krets- og foreningsarbeid, fiskarheimer og leirsted.
En liten organisasjon med et stort og viktig arbeid!

Les mer i Trygg Havn. Kommer i februar.

Tror DISM kan bli enda viktigere

Tekst og foto: Ingrid Helland. Publisert 16. august 2018.

Pål Vigmostad er 40 år og vokste opp på Årnes nord-øst i Akershus.

I sommer ble Vigmostad valgt til øverste leder for Den indre Sjømannsmisjon (DISM). Hans første møte med organisasjonen var åpningsfesten av Lighthouse Coffee i Oslo i januar 2016. Sommeren samme år engasjerte Pål seg i Seaman´s Mission. - Jeg synes jeg fikk gjort nytte for meg der. Tidligere drev jeg blant annet med gateevangelisering. Da måtte jeg oppsøke folk, men på Seaman´s kommer de til oss. Det er mye enklere og mer effektivt. En av de første jeg snakket med var en muslim som sa at han trengte å høre om Jesus. Han ble veldig takknemlig for bibelen han fikk med seg.
I tillegg ble Pål etter hvert med å drive den lille DISM-forsamlingen som vokste fram i Lighthouse-lokalene i Oslo. Hver torsdag er det møte. DISM har ansvaret for to torsdager i måneden, Samemisjonen for en og Evangelisk Luthersk Misjonslag (ELM) arrangerer ett møte i måneden.- Vi er en liten forsamling, men de som kommer setter pris på møtene. Det er mest yngre, som enten er studenter eller tidlig i arbeidslivet. Dessverre bare noen få godt voksne.

Hva tenkte du da spørsmålet om å stille som formannskandidat kom?
- Det kom som et sjokk da valgkomiteen kontaktet meg. Jeg sa først at de måtte se etter noen andre. Så kom spørsmålet en gang til, og jeg tenkte at Landsmøtet heller fikk si nei.

Men så ble du valgt…?
- Da tenkte jeg at dette blir et stort ansvar, og håper det går bra.

Hva ser du på som din styrke? - Jeg står på en tradisjonell luthersk-evangelisk linje, og absolutt er viktig å videreføre. I tillegg har jeg en del relevant arbeidserfaring og utdannelse. Jeg er økonom, har jobbet mye med prosjektutvikling, og har startet og drevet et par bedrifter. Vigmostad har allerede vært flere ganger på hovedkontoret i Bergen, for å lære og for å hjelpe til med arbeidet. I fjor var han på bibelcampingen på Fjordglimt og i år på bibelcampen på Elieser. Han begynner med andre ord å kjenne mer av organisasjonen. - Det er veldig mye bra, sier han.

DISM eier og driver betelskipet "Elieser 6". Har du tanker om driften?
- Å ha et misjonsskip er veldig viktig for DISM. Samtidig må vi få bedre balanse enn det har vært de siste årene. En mulighet er å ligge mer i ro uten så mye mannskap, som vi gjorde da vi hadde bibelcamp og møteuker i Fosnavåg i sommer. Landsstyret har nå valgt et midlertidig driftsstyre, som også skal gå igjennom ulike driftsmodeller og sette opp seilingsrute tilpasset disse for 2019. Og Eliesers rute til Troms og Finnmark? - Troms og Finnmark er viktige. Elieser er en misjonsbåt, og vi kan ikke bare gå der kollektene ofte er størst. Samtidig er det andre steder som heller ikke får besøk hvert år. Da Elieser var i Indre Oslofjord i 2017, var det godt over ti år siden forrige gang.

Hva med Seaman's Mission?
- Landsstyret har nå opprettet et eget arbeidsutvalg for Seaman's Mission, for Elieser og for fiskarheimene. Det arbeides med både inntekts- og utgiftssiden. Det er allerede gjort store kostnadskutt i Seaman's Mission. Vi fikk nylig et eget kontonummer for Seaman's Mission, så vi enklere ser hvor mye av inntektene som går til det arbeidet. Husk også at arbeidet nådde 16 000 mennesker i fjor, mange av de uten noen kristen bakgrunn

Du står i startgropa som øverste leder for DISM. Hva ser du fram til?
- Å se mer av misjonsarbeidet og bl.a. få reise på besøk til fiskarheimene våre, og få treffe flere misjonsvenner. På litt mer sikt ser jeg fram til å bygge og trygge en solid organisasjon, som kan sikre at et tradisjonelt evangelium blir forkynt langs kysten. Av de større misjonsorganisasjonene skiller DISM seg ut ved at de får nær ingen offentlig støtte. Det gjør at vi under alle forhold kan følge vår egen overbevisning. Jeg tror DISM fort kan bli enda viktigere for hele kysten enn vi er i dag.